Contact  Facebook  Twitter YouTube 

Beleid en plannen


We blijven investeren, maar minder. We blijven bouwen, maar minder. Daarbij letten we meer op de kleintjes en heroverwegen onze investeringen en kijken nog scherper naar de kosten. Op deze manier zijn wij klaar voor een onstuimige (politieke) toekomst. Want ook op de lange termijn willen we ons dagelijks inzetten voor onze klant en het wonen naar je zin mogelijk maken! 

We hebben per jaar de opbrengst van 40 te verkopen woningen begroot. De verhuurdersheffing en de saneringsheffing kunnen we deels financieren uit kostenreductie en opbrengsten van de extra huurverhoging. Voor een deel gaan deze heffingen ten koste van ons resultaat. Belangrijk in dit verband is onzekerheid over de betaalbaarheid van de extra huurverhoging. De meeste huurders van ons hebben een inkomen dat lager is dan modaal. Het is voor ons zoeken naar de balans tussen de betaalbaarheid voor de huurders en financiële positie van onze organisatie. Met de begroting leggen we een realistisch financieel scenario voor de komende jaren neer. Met deze begroting is onze financiële continuïteit gewaarborgd en denken we onze doelen uit de Strategische Nota te kunnen realiseren. 

Bijna 12 miljoen euro voor onderhoud 
In de begroting is voor onderhoud in totaal 11,6 miljoen euro opgenomen. 
Het normbedrag voor het onderhoud per woning moet omlaag, de norm moet € 1.250 worden. 
We brengen de ontwikkelkosten naar beneden tot gemiddeld € 145.000 per woning. Voor nieuwe woningen stellen we de stichtingskosten op maximaal € 145.000 uitgaande van huren tot € 574 (prijspeil 2013). 

Bijna 140 miljoen euro voor nieuwbouw en groot onderhoud 
We voeren in de komende jaren een aantal groot onderhoudsprojecten uit. In totaal gaat het om bijna 21 miljoen euro aan investeringen. De projecten zijn: hoogbouwplan Ede, energielabelling, brandveiligheid, Burgwijk Veldhuizen. 

Voor alle complexen geldt dat onder andere de installaties worden verbeterd, energiebesparende maatregelen worden aangebracht en daar waar van toepassing ook de kozijnen, het metselwerk en de dakbedekking worden verbeterd of vervangen. Het hoogbouwplan bestaat naast de verbeteringen uit het geschikt maken van de woningen voor meerdere doelgroepen. De investeringen in de energielabelling hebben tot doel de energieprestatie van de woningen te verbeteren. 

De investeringen in nieuwbouw en grootonderhoud voor de jaren 2014 tot en met 2018 zijn in totaal 136 miljoen euro. In de vorige meerjarenbegroting (begroting 2013 – 2017) waren de geraamde investeringen nog 193 miljoen euro. In nieuwbouw wordt 32 miljoen euro minder geïnvesteerd, in groot onderhoud 24 miljoen euro minder. 

Verhuurders- en saneringsheffing 
Vanaf 2013 houden we rekening met twee heffingen: De verhuurdersheffing zoals deze is opgenomen in het regeerakkoord. Deze loopt voor ons op van 5,3 miljoen euro in 2014 tot en met 9,4 miljoen euro in 2018. De saneringsheffing van het CFV voor de financiële ondersteuning van corporaties die in de financiële problemen komen door de verhuurdersheffing en de saneringsheffing. Dit varieert per jaar van 1 tot 2 miljoen euro. 

Na 2017: 80 nieuwe woningen per jaar 
De verplichtingen die we voor nieuwbouwplannen zijn aangegaan vormen de basis van de begroting. We initiëren geen nieuwe plannen tenzij een ander project vervalt of verschuift. We bouwen alleen in Ede en Scherpenzeel. Ná 2017 gaan we uit van de bouw van gemiddeld 80 woningen per jaar. 
We brengen de ontwikkelkosten naar beneden tot € 145.000 per woning. Voor nieuwe woningen stellen we de stichtingskosten op maximaal € 145.000 uitgaande van huren tot 
€ 574 (prijspeil 2013). Voor de projecten in uitvoering tot 2017 proberen we waar mogelijk de stichtingskosten te verlagen. 

Transparantie: externe controle en code Tabaksblat 
Transparantie en resultaatgericht werken zijn 2 pijlers onder ons strategische nota. We willen duidelijk zijn en haalbare doelen en prestaties afspreken. Om dit zichtbaar te maken voor onze klanten en andere organisaties, wordt Woonstede in 2014 bijvoorbeeld gecontroleerd door Raeflex. Dit is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of we doen wat we zeggen en wat er van ons verwacht wordt. Daarnaast nemen we deel aan de best practice voor de verantwoording over onze maatschappelijke rol. In dit zogenaamde DrieKamerModel richten we ons op:
- Inzicht in omvang en totstandkoming van het maatschappelijk budget
- Inzicht in besteding van met maatschappelijk budget op basis van bestedingsdoelen
- Inzicht in de maatschappelijke prestaties van de inzet van het maatschappelijk budget. 

Ook voldoen we aan de Governancecode Woningcorporaties, die algemene beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur voorschrijft. Ook voldoen we aan de normen voor de beloning van bestuurders woningcorporaties. 

 
Terug  Terug