Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 5 januari 2016
Focus Woonstede 2016: Meer betaalbare huurwoningen
Ca. 26 miljoen voor ca. 160 nieuwe woningen
Om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te hebben en de kans op een woning te vergroten voor woningzoekenden, bouwen we elk jaar nieuwe woningen. Dit doen wij structureel en is niet ingegeven door de actualiteit. De actualiteit bepaalt wel de urgentie en biedt ook kansen om meer betaalbare huurwoningen te bouwen waar die er eerder niet waren. Ook zoeken wij extra mogelijkheden door kleiner en goedkoper te bouwen. In 2015 leverden we 150 nieuwe woningen op. In 2016 zijn dat er ruim 160 met een huurprijs tussen de € 493 en € 576 euro. We investeren hiervoor 26 miljoen euro.

Invoering nieuwe Woningwet
Per 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet ingegaan. Daarmee is precies bepaald wat een woningcorporatie wel en niet mag. Een belangrijk onderdeel waar de klant het meest van gaat merken is het ‘passend toewijzen’.

Huurprijs die past bij het inkomen: Passend toewijzen
Woonstede biedt woningen aan bewoners en woningzoekenden met een inkomen tot € 21.950 (eenpersoons huishouden) en € 29.800 (meerpersoons huishouden). Wij noemen dat onze primaire doelgroep. Klanten met een inkomen boven de € 21.950/€ 29.800 en onder de € 34.911 noemen we onze secundaire doelgroep.
De ‘passendheidtoets’ (de toets van de regering of de huurprijs past bij het inkomen) lijkt sympathiek omdat daarmee de betaalbaarheid van de huren bevorderd wordt, maar maakt de toewijzing ingewikkelder.

Te betalen heffingen en subsidie
Wij verwachten dat we de verhuurdersheffing en saneringsheffing ook in 2016 (en de jaren er na) moeten betalen en mogelijk worden deze verhoogd. Omdat wij de huren liever niet meer willen verhogen dan de inflatie, betekent een verhoging van deze heffingen dat we minder kunnen investeren in nieuwbouw en onderhoud dan dat we zouden willen.

Huurverhoging in 2016
In juni 2015 sloten Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, en de Woonbond, de vertegenwoordiging van de huurders, een Sociaal Huurakkoord. Zoals we het nu hebben doorgerekend blijven we met onze huurverhoging onder dit akkoord. Dat betekent dat onze huidige huurders een huurverhoging kunnen verwachten die meestijgt met de inflatie (in totaliteit berekend). Conform het kabinetsbeleid kunnen bewoners met een huur boven de liberalisatiegrens van € 710 euro een hogere huurverhoging verwachten. 
 
Beperkte verkoop van woningen
Mensen die geïnteresseerd zijn in een koopwoning, bieden we in 2016 ca. 50 koopwoningen aan uit ons bestaande bezit. Dit zijn voornamelijk middeldure woningen zodat de betaalbare woningen beschikbaar blijven voor onze doelgroep. We bouwen geen nieuwe koopwoningen bij, met uitzondering van de eerder gemaakte afspraken in de Uitvindersbuurt. We bouwen meer woningen dan dat we verkopen. Per saldo stijgt het aantal woningen dat wij in bezit hebben.

Duurzaamheid blijft speerpunt
Energielasten maken een groot deel uit van de woonlasten van onze klanten. Vanuit het Lokaal Klimaatconvenant 2011-2018 borgen of verlagen we de energielasten van onze klanten door energiemaatregelen te treffen in onze woningen. Ons streven is om eind 2018 geen woningen meer te hebben met een energielabel E, F of G. (met uitzondering van woningen die in de toekomst mogelijk gesloopt worden). In 2025 is het gemiddelde energielabel van al onze woningen B.

19,5 miljoen voor onderhoud
Om onze huurders te garanderen dat onze woningen zonder gebreken en veilig zijn, is voor iedere woning een onderhoudsbudget beschikbaar. We zorgen voor dagelijks onderhoud, maar soms is een grotere ingreep nodig in de vorm van groot onderhoud of renovatie. Ook zorgen we dat onze oudere woningen stapsgewijs gaan voldoen aan het Bouwbesluit bestaande bouw. Zo zorgen we er in overleg met de brandweer voor dat onze oudere bestaande woningen brandveilig worden.

1 miljoen voor prettig wonen
Prettig wonen begint niet achter de voordeur, maar begint al als je de straat of wijk in loopt of rijdt. Wij zetten ons dan ook in om onze wijken en buurten leefbaar te houden. Wij doen dit onder andere door de fysieke inzet van onze woonconsulenten en huismeesters maar ook door initiatieven die prettig wonen bevorderen, financieel te steunen.

Wonen naar je zin, ook in 2016
Ook in 2016 bieden wij weer circa 10.000 huishoudens een thuis. Een thuis waar men zich goed voelt na een dag werken of een dagje uit. Daar waar het door de politiek steeds lastiger gemaakt wordt om een thuis te vinden, helpt Woonstede zo veel mogelijk starters, senioren, jonge gezinnen, uitbreidende gezinnen of juist uit elkaar gaande gezinnen om een plek te vinden waar ze kunnen ontspannen en lekker kunnen leven. Nu en in de toekomst.