Huurverhoging

Elk jaar gaat op 1 juli de nettohuur van in principe elke woning omhoog. Hoeveel de huur omhoog mag, bepaalt het ministerie op basis van de inflatie. De verhoging kan dus van jaar tot jaar verschillen. Voor het vaststellen van de huurverhoging werken we met inkomensgroepen.

Brief Belastingdienst
Vanaf eind april verstuurt Woonstede de aankondigingen van de huurverhoging. Het kan zijn dat u van de Belastingdienst een brief heeft gehad waarin gemeld wordt dat men gegevens heeft verstrekt aan uw verhuurder. Wij hebben geen exacte gegevens gekregen maar doorgekregen of u in aanmerking komt voor inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit is het geval als uw huishoudinkomen over 2016 hoger was dan € 41.056,-.

In deze brief van de Belastingdienst staat ook hoe men aan dit inkomen komt. Samengevat gaat het om het aan de Belastingdienst opgegeven inkomen over 2016. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2018 jonger zijn dan 23 jaar, wordt alleen het inkomen meegeteld dat het minimumloonniveau 2016 (€ 19.758,-) overstijgt.

Waarom verhoogt Woonstede de huur?
Woningcorporaties zijn er primair om te zorgen voor sociale huurwoningen. Daarom willen we de huurprijzen voor die huurders zo laag mogelijk houden. Vanaf 2013 moeten woningcorporaties een heffing betalen aan de overheid: de ‘Verhuurdersheffing’. In feite is dit een huurbelasting die we wel moeten doorberekenen in de huur, willen we een gezonde bedrijfsvoering houden.

Wat is inkomensafhankelijke huurverhoging en waarom kiest Woonstede daarvoor?
De overheid biedt woningcorporaties de mogelijkheid om de huur extra te verhogen voor inkomens boven € 41.056,- . In 2018 maken wij gebruik van deze mogelijkheid. Door de mensen die meer verdienen meer te vragen, kunnen we mensen die minder verdienen minder vragen.

Hoe kan ik bezwaar maken en wanneer?
U kunt bezwaar maken wanneer Woonstede niet voldoet aan de wettelijk verplicht gestelde vormvereisten. Geldige redenen voor bezwaar zijn: 
 • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan, voor 2018 is het maximale percentage 5,4%.
 • De huur wordt door de huurverhoging hoger dan de maximaal toegestane huur.
 • Het huurvoorstel bevat fouten. De huurverhoging moet twee maanden van tevoren aangekondigd worden. 
  In het voorstel moet het volgende staan:
  • de oude en de nieuwe kale (netto) huur
  • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
  • de datum waarop de huurverhoging ingaat.

Problemen met het onderhoud zijn geen reden voor bezwaar tegen de huurverhoging. 

Bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel 
Tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging (meer dan 3,9% in 2018) kunt u ook bezwaar maken, bijvoorbeeld als uw inkomen over 2016 minder is dan € 41.056,- of als het in 2017 gezakt is tot onder deze grens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap, dan kunt u in sommige gevallen ook bezwaar maken. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

 
Terug  Terug