Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 20 januari 2015
Rapportcijfers Woonstede: vier maal ruim voldoende
In de afgelopen maanden is Woonstede beoordeeld door een externe visitatiecommissie. Deze visitatie wordt ingezet als verantwoordings- en leerinstrument voor woningcorporaties. Een onafhankelijke externe commissie beoordeelt de prestaties, het vermogensbeheer en de governance van een corporatie en geeft eventuele verbeterpunten mee. 
Op 20 januari jl. verscheen het rapport van Woonstede. 

Blijven werken aan verbetering
Visitatie is naast een meetmoment van prestaties van een corporatie, ook een manier om te verbeteren. Wat gaat goed en moeten worden behouden en waar is verbetering nodig en mogelijk? Naast het inzien van diverse beleidsdocumenten van Woonstede werden naast een aantal medewerkers ook diverse externe relaties en belanghouders geïnterviewd. De commissie komt op basis van deze informatie tot de conclusie dat Woonstede ruim voldoende tot goed presteert. Er blijft echter altijd ruimte tot verbetering: op het gebied van doelmatigheid kan Woonstede nog stappen maken. Overige verbeterpunten gaan over het goed afronden van gemaakte plannen en het afleggen van verantwoording. 

Een compliment om te delen 
De belanghebbenden die door de commissie zijn geïnterviewd, waarderen de samenwerking met Woonstede en ervaren ons als een betrouwbare partij. Hier worden wij blij van. Eén compliment in het bijzonder delen we graag met u: als we zakelijker moeten zijn dan belanghebbenden wensen, dan zijn we dat ‘met een hart’.  Kortom, een visitatierapport dat een stimulans vormt op de ingeslagen weg verder te gaan.

Rapportcijfers met toelichting 
In het volledige rapport geven wij ook een doorkijkje in de aanbevelingen zodat u weet waar wij de komende tijd extra aandacht aan besteden. Een van de aandachtspunten is onze (telefonische) bereikbaarheid. Dit kan beter. Doelstelling voor 2015-2016 is dat we de norm halen die het KWH (kwaliteitsinstituut) hanteert bij het meten van bereikbaarheid. Zorgpartijen wensen dat Woonstede ruimhartiger omgaat met het realiseren van woonruimte die geschikt is voor de behoeften van bijzondere doelgroepen. Deze wens lijkt ons een goed uitgangspunt voor een gesprek met de zorgpartijen. Ons dilemma is dat wij onze euro’s in een krappe woningmarkt maar één keer kunnen uitgeven en dat we ook andere doelgroepen moeten bedienen. 

Wij durven volgens welzijnspartijen het ‘grijze grensgebied’ op te zoeken tussen de eigen verantwoordelijkheid en die van anderen. De zorg bestaat dat wij dat in de toekomst niet meer kunnen doen als gevolg van de veranderende wet- en regelgeving. En die zorg is terecht, want het overheidstoezicht neemt toe. Maar de aanbeveling om samen met partners te zoeken naar andere innovatieve oplossingen in plaats van exclusief te denken vanuit de eigen context en beleidskaders nemen we ter harte. 

De belanghebbenden vragen te zoeken naar nieuwe vormen van participatie. Dat is koren op onze molen. Wij hebben een lange traditie om de Huurdersbond Ede e.o. te betrekken in onze beleidsvorming. Die traditie houden we graag in ere en zorgen ervoor dat de Huurderbond zijn kritisch-opbouwende rol kan spelen. Bovendien hebben we een wooncoöperatie in oprichting en breidt het aantal Verenigingen van Eigenaren zich uit boven de zeventig verenigingen. Met deze organisaties zoeken we naar nieuwe vormen van participatie. Bewonerscommissies en individuele bewoners ondersteunen we in activiteiten die raken aan onze doelstelling. 

De visitatiecommissie constateert terecht dat onze doelmatigheid nog kan verbeteren. We hebben in 2013-2014 acties ondernomen en blijven ook de komende jaren actief op dit gebied. Zo hebben we een organisatiewijziging doorgevoerd, onze bedrijfslasten verlaagd, zetten we in op digitalisering waar dat kan en we maken ons mutatieproces ‘slimmer’. We lichten - om te beginnen in onze jaarrekeningen over 2014 en 2015 - ons ‘presteren naar vermogen’ en onze efficiëntie en doelmatigheid toe.

Uit de beoordeling van de visitatiecommissie blijkt dat wij in onze legitimering veel meer aandacht besteden aan legitimatie richting de huurders dan richting de andere belanghebbenden. Dat vinden wij niet verbazingwekkend omdat onze huurders onze belangrijkste belanghebbenden zijn. 
Uiteraard willen we in een wederkerige relatie ook onze andere belanghouders goed bedienen. Daarom stellen we in de reguliere overleggen graag eens aan de orde hoe we kunnen organiseren dat er (expliciet) teruggekoppeld wordt wat er met hun input is gedaan, de afweging tussen dilemma’s en gerealiseerde prestaties wordt gecommuniceerd en eventuele (tussentijdse) bijstelling van plannen wordt gedeeld. Meer over de aanbevelingen en onze verbeterplannen, leest u vanaf pagina 23. 

Kortom, we zijn tevreden met onze rapportcijfers. We koesteren wat goed gaat maar blijven werken aan verbetering. Wij blijven ons inzetten voor betaalbaar wonen in Ede en omgeving. Daar maken wij ons hard voor. Nu en in de toekomst.