Bouwen aan een sterke organisatie met hart voor de huurder en oog voor de omgeving

Hart voor de huurder

Waar zetten we ons voor in

We werken vanuit vertrouwen en volgens het principe ‘ja, tenzij’. We helpen de huurder en elkaar altijd verder. We zijn betrouwbaar en duidelijk in onze klantbelofte en creëren een cultuur waarin onze huurder zich welkom voelt. De kwaliteit van de langdurige relatie met onze huurder staat voorop. Wij zorgen ervoor dat onze huurder zich gezien en gehoord voelt. We zetten in op eenduidige, transparante en voorspelbare dienstverlening. We geven altijd hetzelfde antwoord op dezelfde vraag ongeacht op welke manier of aan welke medewerker de vraag wordt gesteld.  

Oog voor de omgeving

Waar zetten we ons voor in

Onder het motto ‘Samen is Beter’ investeren we in omgevingsmanagement. We hebben grote ambities. Die kunnen we niet alleen realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we alleen samen het verschil kunnen maken. We beheren en ontwikkelen ons netwerk actief. Dat doen we op alle niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. Woonstede neemt daarin het voortouw als het kan, en sluit zich aan als we daartoe worden uitgenodigd. 
Ons omgevingsmanagement is opgebouwd rond twee pijlers: Participatie & Stakeholdermanagement.

Participatie

We nodigen huurders uit om mee te denken, mee te praten én om mee te doen. Dat doen we samen met huurdersbelangenorganisaties en met individuele huurders.

Belevenissen en ideeën van huurders krijgen een plek in ons dagelijks werk, de inrichting en verbetering van onze processen, onze projecten en in intervisiebijeenkomsten. Bewonersparticipatie legitimeert ons bestaansrecht en de keuzes die we maken. 

Stakeholdermanagement 

Met stakeholdermanagement brengen we belangen en standpunten van onze samenwerkingspartners in beeld. We investeren in een duurzame relatie met onze omgeving. Onze samenwerking is erop gericht onze huurders een thuis bieden en een bijdrage te leveren aan hun welzijn.

Een sterke organisatie

Waar zetten we ons voor in

Organisatie 
We zetten ons elke dag in voor het welzijn van onze huurders. We zetten een stapje extra en creëren daarvoor ook gelegenheid. We tonen eigenaarschap en zijn gedreven, ambitieus en deskundig. We leren van de dialoog met elkaar en met de buitenwereld. Vertrouwen staat centraal in onze samenwerking. Vitaliteit en flexibiliteit zijn belangrijke eigenschappen om onze talenten optimaal in te zetten. We maken gebruik van de capaciteit, kennis en expertise van onze leveranciers. We sturen hen op professionele wijze aan. Wij blijven het gezicht naar huurders toe.

Processen & Informatievoorziening 
We anticiperen op de veranderende omgeving en behoeften van huurders. Dat vraagt om gestroomlijnde processen waar de huurder baat bij heeft. Deze processen leiden tot het ontvangen van de sleutels van een nieuwe woning, het oplossen van reparatieverzoeken of het beantwoorden van een vraag door de klantenservice. Waar nodig leveren we maatwerk en waar mogelijk zoeken we naar standaardisatie in een snel en soepel proces, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Het fundament van al deze bedrijfsprocessen is data. Door data beter en breder inzichtelijk te maken optimaliseren we onze dienstverlening.

Financiën 
We hebben stevige ambities en we leven in uitdagende tijden. De spanning tussen willen en kunnen vraagt om een financieel solide basis. Om onze ambities waar te maken moeten we nu en in de toekomst voldoende geld hebben om te investeren. We varen scherp aan de wind, daarbij is het belangrijk om de toegang tot de kapitaalmarkt open te houden. Zo kunnen we geld aantrekken om de investeringen in beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit, vitale wijken en wonen en zorg te financieren. De mogelijkheden voor een effectieve en efficiënte besteding van de middelen benutten we. We gaan voor een optimaal rendement met een afweging tussen maatschappelijk en financieel. Daar waar nodig en mogelijk accepteren we een direct financieel rendement van nul. Als we financiële meevallers hebben, zetten we die middelen in op andere ambities uit het ondernemingsplan.