Disclaimer
 

Website disclaimer
Voor Woonstede als woningcorporatie staan de woonwensen van de klant centraal. Waar mogelijk, sluiten wij met onze woningen en verschillende huur- en koopvormen daarbij aan. Deze website is bedoeld als nadere kennismaking met wat Woonstede voor u zou kunnen betekenen. Voor onze klanten gaat de website nog een stap verder en worden diverse mogelijkheden geboden om rechtstreeks verzoeken aan ons door te geven. Hoewel wij bij de samenstelling van deze site zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan, is Woonstede niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan vernemen wij dat graag.

E-mail disclaimer
De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Woonstede en de afzender, is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.
 
Terug  Terug