NIEUWS - 21 april 2016

Woonstede bereikt volkshuisvestelijke doelen in 2015

Woonstede is er in 2015 in geslaagd om haar volkshuisvestelijke doelen te bereiken. De woningcorporatie bood ruim 760 woningzoekenden een nieuw thuis, breidde het woningbezit uit met 69 woningen en verbeterde bij een record aantal van 876 woningen de kwaliteit. Deze resultaten werden behaald tegen lagere bedrijfslasten dan voorheen.

Nieuwe woningen
In 2015 betrokken 762 woningzoekenden een nieuw huis. Het doel om minimaal 90 procent van de huurwoningen tot een huur van 710,68 euro toe te wijzen aan de inkomensgroep tot 34.911 euro realiseerde Woonstede met 97 procent. Het saldo van verkoop, aankoop, sloop en nieuwbouw kwam uit op 69 woningen. Er werden 149 nieuwbouwwoningen opgeleverd, onder andere op het Nieuwe Landgoed, Kazerneterrein en aan de Reehorsterweg in Ede. Maar ook 26 woningen in Harskamp en 2 in Scherpenzeel.

Kwaliteit van bijna 900 woningen verbeterd
Er werd aan een record aantal van 876 woningen groot onderhoud afgerond. Hiermee was een bedrag van ruim 21 miljoen euro gemoeid. Ruim 6 miljoen euro hiervan werd besteed aan onderhoud en bijna 15 miljoen euro aan het (energetisch) verbeteren van de woningen. Hierbij werd ruim 5,5 miljoen euro subsidie uit de provinciale Impulsgelden benut.

Betaalbaarheid
In 2015 betaalde Woonstede 5,7 miljoen euro aan verhuurdersheffing, een miljoen meer dan vorig jaar. Deze heffing loopt de komende jaren op naar acht miljoen euro per jaar. Deze miljoenen worden deels gefinancierd uit kostenreductie, maar het gaat wel ten koste van de investeringscapaciteit. Het blijft voortdurend balanceren tussen de betaalbaarheid voor de huurder enerzijds en de financiële positie van Woonstede anderzijds.

Huurachterstanden gedaald
Woonstede koos vorig jaar voor een inkomensafhankelijk huurverhoging die de inkomens tot € 43.000 ontziet. De gemiddelde huurverhoging was 2,35 procent, net onder het maximum gemiddelde van 2,5 procent. Voor de komende jaren streeft Woonstede naar een inflatieneutrale jaarlijkse huurverhoging voor de primaire doelgroep. Het aantal huurders met een huurachterstand nam sinds 2011 toe van 377 naar 566 in 2014. Ook het gemiddelde bedrag van hun achterstand nam toe. Voor het eerst sinds jaren zijn het aantal huurders met huurachterstanden gedaald naar 533.

Primaire doelgroep centraal
Met de invoering van de woningwet is het speelveld voor corporaties bepaald. Woonstede vraagt zich samen met de Huurdersbond en de gemeenten af wat de gevolgen van passend toewijzen zullen zijn op de beschikbaarheid, leefbaarheid en investeringscapaciteit. De vraag naar meer betaalbare woningen is structureel. Woonstede richt haar inspanning op deze structurele vraag door zoveel mogelijk te bouwen voor de primaire doelgroep. Voor de komende jaren blijft het doel hetzelfde: een financieel gezond bedrijf dat zorgt dat ook mensen met een inkomen tot modaal een betaalbare en duurzame woning in mooie gemixte wijken kunnen vinden.